سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرزام سجادیه خواجویی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
همایون رنجبر – استادیار اقتصاد بینالملل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

در دنیای امروزی، صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و پاکترین صنایع جهان، از جایگاه ویژهای برخوردار است و در این بین گردشگری فرهنگی و طبیعتگردی به عنوان دو مقوله مهم در حوزه گردشگری، میتوانند دریچههای نوینی از شناخت را برای جوامع به همراه داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مناطق حفاظت شده زمینی و دریایی در توسعه صنعت گردشگری منتخبی از کشورهای تاریخی جهان بوده است. برای این منظور از متغیرهای مناطق حفاظت شده زمینی به عنوان شاخصی برای میزان بناهای تاریخی، مناطق حافظت شده دریایی، درآمد سرانه گردشگری، تولید ناخالص داخلی، کیفیت حکمرانی، خطوط حمل و نقل ریلی و گردشگران بینالمللی ورودی در تصریح الگو استفاده شده است. الگوی جاذبه تصریح شده، با استفاده از روش دادههای تابلویی برای 21 کشور منتخب تاریخیجهان در بازه زمانی 2991 1121 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان دادهاند که مناطق – حفاظت شده زمینی، مناطق حفاظت شده دریایی، تولید ناخالص داخلی، خطوط حمل و نقل ریلی تأثیر مثبت و معنیدار و اما درآمد سرانه گردشگری، تأثیر منفی و معنیدار بر صنعت گردشگری کشورهای مورد مطالعه داشتهاند. در این میان ضریب کیفیت حکمرانی معنادار نبوده است.