سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد گلچین – دانشیار کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
سعید کلیچ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
مریم آجودان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه در کشور مصرف کودهای آلی به علل مختلف از رواج چندانی برخوردار نمی باشد و نیاز غذایی گیاهانعمدتاً از طریق مصرف کودهای شیمیایی تأمین می شود . مطالعات زیادی نشان داده است که میزان کربن و نیتروژن آلی خاک با افزودن مواد آلی به خاک بطور خطی افزایش می یابدمواد آلی در خاک می تواند سهم قابل توجهی در ظرفیت تبادل کاتیونی خاک داشته باشد و به عنوان مخزن عناصر غذایی برای گیاهان عمل کندبرای تولید محصولات زراعی با کمیت و کیفیت بالا، وجود مواد آلی و عناصر غذایی کافی در خاک امری لازم و ضروری است تا علاوه بر ایجاد ساختمان و خصوصیات فیزیکی مناسب، حاصلخیزی خاک در حد مطلوبی حفظ گردد . هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کمیت و کیفیت مواد آلی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک بوده است