سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا اشراقی سامانی – استادیارگروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
طالب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علیرضا پورسعید – استادیارگروه آموزش وترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده:

بخش کشاورزی یکی از بخش های اصلی اقتصاد درزمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی از جایگاه ویژه ای در توسعه استان ایلام برخوردار بوده است.کاربردصحیح وبهینه ماشین آلات کشاورزی درفرایندتولیدمیتواندمنجربه افزایش تولیدودرآمدکشاورزان ودرنهایت افزایش درآمد شود.از طرفی مکانیزاسیون کشاورزی، رویکردی است که نیل بخش کشاورزی به مرحله تولید صنعتی و تجاری را ممکن می سازد. بنابراین ضرورت دارد تا با اتخاذ تدابیرکارشناسانه به توسعه آن پرداخته شود. از مشکلات پیش روی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایلام، عدم وجود یک برنامه منسجم و مدون عملیاتی است. برای برنامه ریزی در این حوزه تعیین مواردی از قبیل تعریف مکانیزاسیون، فرآیند و فراگرد توسعه، چالش ها، رسالت، هدف بلند مدت وراهبرد بهینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درایران واستان ضروری می باشد.نتایج حاصل از پژوهش ها ی مرتبط با موضوع نشان داده که اهم چالش های فرآروی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران در چهار گروه چالش های «اجتماعی»، «اقتصادی»، «فنی» و «برنامه ریزی و مدیریتی» قابل طبقه بندی است.