سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی افرا – دانشجویان کارشناسی ارشد فقه وحقوق
رفعت عسکری زاده –

چکیده:

شهروندی پویاترین مفهوم اجتماعی جامعه مدرن تلقی میشود حقوق شهروندی درجایی مطرح می شود که حقوق بشرقرار است دردرون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیردهریک ازنهادهای نظارتی قوه قضایی ماننددیوان عالی کشور سازمان بازرسی کل کشور دادسراها و .. به نوعیدرتامین حقوق شهروندی سهیم هستند طرح موضوع حقوق شهروندی و نظارت قضایی براجرای حقوق شهروندان از این جهت درجامعه ماه اهمیت دارد که باردیگر بتوانیم موقعیت افراد را دربهره مندی ازمزایای اجتماعی محک بزنیم و فرصتی است که ازچگونگی بهره مندی برخی از شهروندان از مزایای بیشتر و محرومیت برخی دیگر پرسش کنیم تا درنتیجه بتوانیم قوانین تبعیض امیز را طرد نمایم دراین مقاله که از روشی کتابخانه ای استفاده شده سعی براین بوده است که با بینشی عمیق تر به شیوه های نظارت قضاییدرحال حاضر توجه شود و با روش توصیفی تحلیلی به ارایه راهکارهای نوین درجهت اجرای هرچه بهتر حقوق شهروندان گامی رو به جلو بردارد.