سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر دلایی میلان – دانشجوی کارشنسای ارشد زمین شناسی مهندسی
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
میرعلی محمدی – استادیار دانشگاه ارومیه
عزیز دلایی میلان – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دراین تحقیق جهت بررسی تاثیر نقشه های زمین شناسی درکنترل فرسایش حوضه آبریز سدآغچای به عنوان مطالعه موردیانتخاب شده است به همین منظور ابتدا عوامل زمین شناسی موثر درفرسایش پذیری منطقه طی مشاهدات میدانی شناسایی و نقشه فرسایشپذیری آنهاترسیم شد درنهایت از هم پوشانی نقشه های مذکور درنرم افزار Arc-GIS نقشه پهنه بندی خطرفرسایش پذیری برای منطقه ترسیم شد پنج عامل معرفی شده دراین تحقیق شامل لیتولوژی شیب زمین نوع گسل شبکه آبراهه و کاربری اراضی بودها ست نتایج حاصل ازبررسی نقشه فرسایش پذیری نشان میدهد که 37 درصد مساحت منطقه درشرایط فرسایش پذیری شدید وخیلی شدید 15درصد درشرایط فرسایش پذیری متوسط و 48 درصد درشرایط فرسایش پذیری کم و خیلی کم قرار دارند.