سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا دهمرده بهروز – عضو هیئت علمی پژوهشکده تالاب بین المللی تالاب هامون دانشگاه زابل
محمدمهدی چاری – عضو هیئت علمی پژوهشکده تالاب بین المللی تالاب هامون دانشگاه زابل
محمدرضا دهمرده قلعه نو – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده:

در میان مهارتهای مورد نیاز قرن 21 توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی همراه با سرمایه اجتماعی Social Capital از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشناباشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارندکه در این میان سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان یک سرمایه چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاهها می تواند شناخت جدیدی از هوش فرهنگی و استفاده از سیستم های اقتصادی – اجتماعی در هدایت بهتر سیستمهاست. توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در یک محیطمتفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است . هدف این مقاله معرفی مفاهیم و موضوعات هوش فرهنگی سرمایه اجتماعی و نقش کاربردی آن ها در توسعه پایدار است