سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

جکیده: شهر امروز نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمام اعضای جامعه شهری برای توسعه و بهبود شهری و دست یابی به توسعه پایدار می باشد. پایداری محله های مسکونی به پایداری اجتماعی، اقتصادی، ریست محیطی و مدیریتی بستگی دارد. فرایند توسعه پایدار در برگیرنده کیفیت اقتصادی، اجتماعی، و سرمایه محیطی است که اعضای اجتماع های محلی را در تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می کند. مشارکت مردم در امور شهری و اداره شهر، زمینه استفاده از سرمایه اجتماعی که از آن به عنوان موتور توسعه یاد می شود، فراهم می آورد. مؤلفه هایی همچون مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، انگیزه برای مشارکت، نحوه مالکیت، تمرکز زدایی اداری، اعتماد متقابل، عوامل اقتصادی، امنیتی، جهت تلاش در توسعه محلات و دست یابی به پایداری شهری می تواند در سطح محلات تبلور فضایی یابد. به عبارت دیگر محله های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر می توانند نقش مؤثری در توسعه پایدار شهری داشته باشند. تحقیق حاضر با استفاده از تحقیقات انجام شده در مورد توسعه پایدار و برنامه های مشارکتی انجام گرفته و در واقع متکی به داده های کتابخانه ای و نتایج دیگر تحقیقات در این زمینه می باشد.که نتایح موجود نشان دهنده نقش مؤثر برنامه ریزی مشارکتی از جمله دخالت هیأتهای امنای محلات در امور محلات شهری می باشد. اگرچه نباید عوامل محدویت آفرین و مانع برای دستیابی به توسعه پایدار محلات و مشارکت مردم را نادیده گرفت که در تحقیق به آنها اشاره شده از جمله عواملی مانند مقاومت سیستم اداری در برابر سازمانهای غیردولتی، عدم هماهنگی میان ادارات مسئول شهر و هیأت امنا و عدم پذیرش آنها از سوی مدیران شهری و حتی مردم از موانع این طرح ها به شمار می روند.