سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر صفری سنجانی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

فسفر یکی از مهمترین عناصر غذایی پرنیاز برای گیاهان است . فسفر در خاک به ریخت های محلول، تبادلی، ته نشست و جذب شده در سطح کانی ها، و به فرم کانی و آلی دیده می شود . از میان ریخت های گوناگون فسفر بخش کوچکی از آن برای گیاهان قابل جذب است . امروزه بهره گیری از ریزجانداران و کود های بیولوژیک برای افزایش فسفر قابل جذب خاک رویکرد نوینی در کشاورزی پایدار است . بالا بودن فسفر خاک یکی از موضوعات نگران کننده است، زیرا این کار بر کیفیت آب زیر زمینی و سطحی از راه فرسایش آبی و آبشویی پیامدهای منفی دارد . گزارش شده است که جابجایی فسفر از خاک از راه فرسایش آبی مایه سرشار شدن فسفر و درپیآن آلودگی آب سطحی می گردد . آبشوئی فسفات بدنبال کاربرد فراوان و نادرست کودهای فسفره شیمیایی و دامی در زمین به انباشتگی فسفر در خاک و بدنبال آن در آب زیر زمینی سطحی ( کم ژرفا ) میگردد که می تواند در غنی شدن و افزایش فسفر آب سطحی کارایی داشته باشد . رفتارهای آبشویی فسفر در خاک تیمار شده با فسفر و پیامدهای آن بر آب زیر زمینی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر به صورت ناشناخته باقی مانده است . درباره پیامدهای مثبت کاربرد کودهای بیولوژیک بویژه افزایش رشد گیاهان گزارشها بسیار است . درباره نقشهای دیگر کاربرد ریزجانداران در خاک گزارش ها بسیار اندک است . این پژوهش با هدف بررسی نقش یک باکتری های حل کننده فسفر در افزایش یا کاهش فسفر جابجا شده در ستون خاک انجام شده است