سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خدارحم بزی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
حسین موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان (مکاتبات)
جعفر میرکتولی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
محمد فرخ زاد – استادیار گروه معماری، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده:

شهرهای مجازی، شهرهایی الکترونیکی هستند که با تکیه بر نرم افزار، سخت افزار و پی بستر مورد نیاز برایدسترسی شهروندان، تبدیل به پایگاه داده ای از خدمات دولتی و بخش خصوصی، به صورت شبانه روزی بر رویشبکه وب شده اند. بدین ترتیب می توان در پیچیدگی روابط، خدمات را به شیوه ای مطلوب، سریع و کم هزینه از هرمکان و در هر زمان ارائه یا دریافت کرد. با توجه به تعداد کم بررسی های انجام شده در زمینه شهر الکترونیک وتوسعه پایدار شهری در کشور،هدف از این مطالعه در مرحله اول کمک به غنای ادبیات و زمینه های عملی موجود دربرنامه ریزی شهری و توسعه پایدار و آشنایی با اثرات استقرار شهر الکترونیک در شهر گرگان و در مرحله دومشناخت علل و موانع عدم تحقق طرح شهر الکترونیک در شهر گرگان است.در پژوهش حاضر به اهداف فوق به صورتراهبردی پرداخته می شود. روش تحقیق با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه شهر الکترونیک در روند توسعه پایدارشهری و چگونگی اجرای کامل این طرح در شهرها نهایتاً به روش تحلیلی – تطبیقی شکل گرفته است و پس ازشناخت جایگاه شهر الکترونیک در شهر گرگان بر اساس کار میدانی و کتابخانه ایی برای چگونگی اجرای کامل طرحو در نتیجه قدم های مثبت در مسیر توسعه پایدار شهری قرار داده شده، و در پایان پیشنهاداتی اساسی جهت استقرارشهر الکترونیک در منطقه مورد مطالعه بیان شده است.