سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین رسولی – کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

چکیده:

یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیلمی شود و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی استخراج می گردد. توسعه ی پارکهای علم وفناوری یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحققاقتصاد مقاومتی است. مقاله ی حاضر، پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه های آن بر اساس نقاط آسیب زای اقتصاد،سعی در تبیین راهبرد توسعه ی پارکهای علم وفناوری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به این منظور، به تبیین پارکهای علم وفناوریمی پردازد. در ادامه، تعریف، ویژگی ها و کارکردهای پارکهای علم وفناوری ارائه شده است و در نهایت، چگونگی تأثیرگذاری اینپارکها بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.