سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حسین اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

در قرن بیست و یکم درحالیکه پیشرفت علمی و تکنولوژی ، در عصر اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد جهانی بلایای شهری را به بار می آورد، هنوز انسان از وقوعحوادث و رویدادهای ناگوار رنج می برد.
حوادث غیر مترقبه نظیر سیل، و غیره از دیرباز درجهان وجود داشته و صدمات و زیانهای فراوانی را به جامعه بشری تحمیل کرده است. قطعا با شناسایی این خطرات بالقوه که همواره بشریت را تهدید می کند و با برنامه ریزی صحیح در راستای پیشگیری و مقابله با عوارض و اثرات نامطلوب اینگونه حخوادث و آمادگی همه جانبه کادر بهداشتی درمانی و امدادگران می توان موردتالیتی و موربیدیتی جوامع را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در این میان نقش و وظایف پرستاران در کنار گروه های امدادی و تیم های پزشکی از اهمیت قابل توجهی برخورار است . در این مقاله محقق به مسایل و وظایفپیشروی پرستاران در هنگام بروز حوادث و سوانح پرداخته است. بطور خلاصه می توان وظایف و راهکارهای عملی پرستاران را درحوادث غیر مترقبه به صورت زیر طبقه بندی کرد:
– نقش پرستار در حوادث غیر مترقبه
– وظایف و نفش پرستاران در مراحل قبل، حین و بعد از بحران
– روشهای مداخلهو برقراری ارتباط بامصدومان و خانواده آن ها
– پیش بینی مراقبتهای بهداشتی در طول حوادث غیر مترقبه