سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اکبرپور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی
ایوب احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجتبی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی

چکیده:

کشاورزی در نواحی پیرامونی سهم قابل توجهی نسبت به کل فعالیت اقتصادی مرکز شهر دارد. همچنین کشاورزی نواحی پیرامونی به طور ویژه در فعالیت اقتصادی همچون ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و غیر کشاورزی وخدمات در شهر تاثیر ویژه ای دارد.شهر روانسر از جمله نواحی ویژه اقتصادی از قطب های کشاورزی در استان کرمانشاه می باشد. وجود زمین های حاصلخیز وآب فراوان از جمله پتانسیل های رشد و تحول بخش فعالیت های کشاورزی وغیر کشاورزی در ناحیه روانسر می باشند. شهر روانسر و حوزه نفوذ آن علی رغم دارا بودن توانمندیهاو پتانسیلهای بسیار فراوان در زمینه کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی وغیر کشاورزی ، وجمعیت پذیری نسبتازیاددر دو دهه اخیر(85-1365)، تحت تاثیر سیاست ها ورویکردهای تمرکز گرایانه سکونت گاهی در منطقه کرمانشاه قرار داشته است. از این رو، از لحاظ اقتصادی آنچنان که باید پویا عمل نکرده است. هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی نقش کشاورزی فراوان ومستعد در ایجاد صنایع خرد، تبدیلی – تکمیلی ناحیه روانسر می باشد. برای دستیابی به هدف تحقیق و تبیین دقیق متغیرهای درگیر در مساله، روش کار این این مقاله از طریق روش اسنادی و کمی (میدانی) صورت پذیرفته است. جامعه آماری 190 واحد کارگاه صنعتی و مرغداری فعال در شهر وحوزه نفوذ ناحیه روانسر بوده، که بوسیله محققان سرشماری وشناسایی شده است. حجم نمونه بر اساس روش کوکران 78 واحد صنعتی ومرغداری بوده که به صورت تصادفی انتخاب شده و ازصاحبان آنها مصاحبه به عمل آمده است. داده های پرسشنامه در محیط نرم افزاری spss مورد تجزیه وتحلیل قرارر گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد عرضه محصولات کشاورزی قابل اتکا برای صنایع تبدیلی را در شکل گیری و گسترش آنها موثر بوده است و رابطه معنی داری وجود دارد اما با این وجود تحولات اقتصادی شهرعمدتاً در راستای بخش خدمات وبی ارتباط با بخش کشاورزی وصنعت بوده، وموجب عدم تعادل و توازن در فضای اقتصادی شهر روانسر و حوزه نفوذآن شده است.