سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش برجسته – دکتری تکتونیک
خلیلی سرکاری نژاد – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

گسلهای ژرف پوسته نقش چشمگیری درچگونگی توزیع تنش دریک پهنه و الگوی دگرریختی پایانی آن دارند دراین نوشتار اثرزمین درز زاگرس به عنوان یکی از عناصر زمین ساختی مهم درزمین شناسی ایران و گسل راستالغز دهشیر بافت ازدیدگاه موقعیت جایگری و هندسه انها برتوزیع تنش و الگوی جابجایی منطقه دهبید اقلید به عنوان بخشی ازکمربند سنندج سیرجان با استفاده از مدلسازی به روش اجزای محدود بررسی میشود نتایج این پژوهش نشانمیدهد که موقعیت زمیندرز و شیب درنظر گرفته شده برای آنها برالگوی میادین تنش و جابجایی اثرچشمگیر دارد و با الگوی تنش و جابجایی درمناطق برشی واقع درمرز صفحات سازگار ونمایانگر فشارش با مولفه راستگرد است این الگو با موقعیت یک زمیندرز که برروی خط راندگی زاگرس منطبق و یا به آن خیلی نزدیک باشد همخوان است.