سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج عبدالهی فرد – شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف

چکیده:

بر روی پی سنگ عربی زاگرس در طی اواخر پرکامبرین گودالهایی باروندهای شمالی – جنوبی و شمال غربی – جنوب شرقی وجود داشته که رسوبگذاری نمک هرمز در آﻧﻬا صورت گرفته است. اثبات حضور نمک در نیمهغربی کمربند زاگرس از جمله دشت آبادان تنها بر اساس داده های ژئوفیزیکی میسر است و حضور و نقش نمک هرمز در شکل گیری تله های هیدروکربنی در این منطقه هدف این مقاله است.تحلیل داده های گرانی سنجی در این منطقه، حاکی از حضور نمک هرمز با بی هنجاری گرانی پایین در زیر ساختارهای تاقدیسی است . همچنین داده های لرزه نگاری نیز شاهد دیگری برای حضور نمک هرمز با حرکت رو به بالااست که حتی رسوبگذاری رسوبات جوانتر را تحت تاثیر قرار داده است. در یک الگوی پیشنهادی، تاقدیس ها در بالای ﭘﻬنه گسلی پی سنگی شکل گرفته اندو دیواره های نمکی احتمالاً هسته تاقدیس های شمالی – جنوبی را اشغال می کنند. انحناء در راستای گسلهای امتداد لغز و کشش موضعی عامل حرکت روبه بالا نمک فرض می گردد. بنابراین در ناحیه مورد مطالعه بی هنجاریهای منفی گرانی سنجی در زیر بلنداهای ساختمانی (با توجه به داده های لرزه ای) بعنوان تله های بالقوه هیدروکربنی چینه ای و ساختمانی مطرح هستند.