سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شریفی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین سیادتی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا صابری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فیشینگ یک حمله اینترنتی است که هم از بعد تعداد و هم از لحاظ نوع در حال افزایش است. در این مقاله ما طرحی برای یک نوار ابزار افزودنی به مرورگر اینترنتی مایکروسافت ارایه نمود هایم که کاربران را در زمان مواجهه با سایت های بدکار کمک م یکند تا تشخیص دهند که با یک سایت درست یا فیشینگ مواجه م یباشند. در صورتیکه نوار ابزار تشخیص دهد که کاربر با یک سایت فیشینگ مواجه م یباشد، با ارایه چند لینک پیشنهادی به وی کمک م یکند که مسیری به سایت درست مورد نظر خود بیابد. این نوار ابزار بر اساس یک الگوریتم ابداعی کار م یکند که با دقت خوبی سای تهای فیشینگ را تشخیص م یدهد.