سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیامک پناهی – دکتری معماری
فائزه خدمتگزار – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

تحقیقات صورت گرفته پیرامون جایگاه نور درمعماری بهطور عمده شامل تاثیرات نور درطراحی و ادراک بنا و یا تاثیرات حضور نور درفضاهای طراحی شده می باشد درحالیکه این مقاله قصد دارد علاوه برموارد فوق به تاثیر گذاری نور بردیگر جنبه های معماری و جایگاه نور درفضاهای طراحی شده از دید ادیان مختلف و بزرگان معماری نیز بپردازد و نیز تاثیر تغییرات زاویه تابش درطی روز را درادراک فضامورد بررسی قرار دهد دراین مقاله از طریق روش کمی قیاسی سعی برآن شده است ابتدا نور وماهیت آن مورد بررسی قرارگیرد و سپس تاثیراتی را که نور برادراک کاربران درفضامیگذارد را به تصویر بکشد و از طریق تحقیق کمی ارزیابی و مقایسه تطبیقی تاثیر حضور نور دربناهای مقدس معماری سنتی و معروف معماری معاصر ایران به فهم بهتر مطالب کمک می کند نتایج حاکی از آن است که درمعماری سنتی طراح با کمک و کنترل ورود نورالهی به کالبد بنا سعی درجهت گیری ادراک کاربر به نوراولویت داشته و ماهیت فضا را دردستخوش تغییر م ینماید درصورتی که درمعماری معاصر نور بیشتر نقش فیزیکی و زیبایی را ایفا میکند.