سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان قاسمی تمامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_ ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد ساری
محسن شمساری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_ ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی حبیبنیا – مربی، عضو هیأت علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد جویبار

چکیده:

در این مقاله فرآیند نورد حلقه تشریح شده است و در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است و به بررسی تئوری اثر ضریب اصطکاک بر فرآیند و بهینه سازی فرآیندپرداخته شده است. در مدلسازی این پروژه در نرمافزار آباکوس جنس قطعه کار فولاد37st و جنس مندرل ها از فولادهای فوق سخت شده با مدول یانگ های بسیار بالاDiscrete Rigid انتخاب شده است. مقادیر مربوط به تنشها و کرنشهای تغییر شکل پلاستیک قطعهکار نیز از روی نمودار تنش-کرنش ماده گرفته شده و مقادیر دیگر اعم از ضریب پواسون و مدول یانگ فولاد نیز بدست آورده شده بود. المانبندی این فرآیند با توجه به سعی و خطا و مقایسه جوابهای نهایی درحالتTet قرار داده شده است و سایز آن بسیار ریز میباشد و تحلیل در حالتDynamic, Explicit وamplitude بین صفر و یک قرار دارد.