مقاله نور در فلسفه سهروردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1391 در شناخت (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه 7 تا 25 منتشر شده است.
نام: نور در فلسفه سهروردي
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نور
مقاله اشراق
مقاله ظهور
مقاله حيات
مقاله ظلمت
مقاله وجود
مقاله نورالانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکمت اشراق، حکمتي ذوقي و عرفاني است که سهروردي آن را به طور روش مند در آثار خود مطرح کرده است. شيخ اشراق خود را همچون نقطه کانوني مي دانسته که دو ميراث حکمي که از شاخه واحد نخستين (هرمس) پيدا شده بود دوباره در آن به هم رسيده و يکي شده است. اصول روش او در کتاب «حکمه ا?شراق» به اين ترتيب است که طي سه مرحله فيلسوف به اشراق نايل مي گردد؛ در مرحله اول او بايد از اين جهان دست بشويد؛ سپس در مرحله بعدي به مشاهده نور الهي نايل مي گردد (تجربيات معين)؛ و در مرحله پاياني علم نامحدود و مجرد يعني علم اشراق براي او حاصل مي شود. به نظر او تمام مراتب هستي و درجات معرفت جزء تطورات نور است. سهروردي مکتب فلسفي خود را بر اساس نور و ظهور استوار کرده و معتقد است نور چيزي جز ظهور نيست و ظهور نيز چيزي جز واقعيت نور نيست. مفهوم نور يک مفهوم بديهي عقلي است؛ نور ظاهر بالذات و مظهر للغير است. به نظر وي حيات نيز ظهور و نورانيت است، يعني چيزي که نزد خود ظاهر و عالم به ذات خود باشد؛ حي موجود دراک فعال است و از اين رو، نور، ذاتا مدرک خويش و فياض و فعال است. هر چيزي در جهان يا نور است يا ظلمت و هر يک از اين دو، به دو گونه جوهر و عرض هستند. نور بر دو قسم است؛ نور مجرد و نور عارض، که هر يک اقسام و انواعي دارد. ظلمت آنچه حقيقتش نور نيست نيز بر دو گونه است؛ جوهر غاسق و هيات ظلماني. او تقسيم بندي ديگري از موجودات ارائه مي کند که بر اساس درجه آگاهي است.