سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهریار سلیمانی آزاد – دکتری زمین ساخت
نیره صبور – کارشناسی زمین
محمدعلی شکری – کارشناس زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت

چکیده:

ازدوگونه دگرریختی بی لرزه aseismic) و هملرزه coseismic) ناشی ازهمگرایی صفحات عربی و اوراسیا سهم هریک از آنها دربخشهای مختلف ایران به گونه ای متفاوت صورت میپذیرد زمین لرزه های متوسط بزرگ ایران درگستره های لرزه ای کم ژرفا توان شکل گیری گسلش درسطح زمین surface faulting) را درساختگاه هایی با صلبیت Rigidity)مناسب فراهم اورده اند جز درپهنه زاگرس بسیاری از گسلهای جنبای ایران توانایی گسلش سطحی را به هنگام رویدادزمین لرزه های متوسط و بزرگ دارا می باشند درپژوهش حاضر که حاصل انجام بخش مقدماتی طرح پژوهشی بزرگی با نام اطلس گسلش سطحی زمین لرزه های ایران درسازمان زمین شناسی کشور می باشد برانیم تا به معرفی مهمترین ویژگیهای گسلش سطحی زمین لرزه های سده های اخیر ایران بپردازیم اهمین این موضوع ازانجاست که پارامترهای مورد بررسی همچون جابجایی گسلی درطی یک رویداد مهلرزه ای و .. به درستی قابل به کارگیری درمطالعات براورد خطرزمین لرزه Seismic hazard assessment) خواهند بود از این رو درابتدا با تهیه یک بانک اطلاعات منسب مقدمات انجام بررسیهای میدانی فراهم آمد.