سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
بهنام اویسی – دکتری لرزه زمین ساخت
مه آسا روستایی – دکتری ژئوفیزیک
دلشاد نوروزی –

چکیده:

همگرایی فعال درزاگرس عاملی درگسترش دگرشکلیهای جوان پوسته دراین پهنه می باشد این دگرشکلی ها را میتوان به کمک نشانگرهای زمین ریختی یا نشانگرهای کینماتیکی ردیابی و تحلیل نمود دراین پژوهش تلاش گردیدها ست تافرایند فعال رشد جانبی چین خوردگیها که عامل رشد طولی پاره ای از ساختارهای فعال درزاگرس خاوری است مورد بررسی قرارگیرد انتظار میرود که رشد جانبی چین خوردگیها بخشی از فرایند فعال کوتاه شدگی را به شکل لرزه زا جذب کندن بر شساختاری عمود برراستای کوتاه شدگی فعال امکان وجود مغزه گسلیده برای ساختار تاقدیسی گونیز را تقویت می کند شیب راندگی 50±45 درجه رو به شمال براورد میگردد دربررسیهای میدانی نشانگرهای زمین ریختی درامتداد رودخانه شور و درمحل پلانژ خاوری تاقدیس گونیز به کمک DGPS و مدلهای توپوگرافی عددی برداشت گردیده اند.