سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
نسیمه خورشیدی سخنگوی – کارشناس اقتصاد

چکیده:

مساله توسعه اقتصادی و علل شکل گیری آن چندین دهه است که ذهن متفکرین اقتصادی را به خود مشغول کرده است و در این راستا ، مکاتب اقتصادی نظرات گوناگونی در سطوح تحلیلی متفاوت ارائه کرده اند و هر کدام ناکامی های توسعه در کشور ها را خه علل مختلف منتسب نموده اند. یکی از مهمترین مکاتب فکری که در این زمینه مباحث عمیق و دقیقی را مطرح نموده است، مکتب نهادگرایی جدید می باشد. این مکتب با تاکید بر روی این موضوع که برای حرکت در مسیر صحیح توسعه و نیل به توسعه یافتگی ، جامعه نیازمند نهاد های مناسب و کارا می خاشد، بر روی عملکرد صحیح این نهاد ها تاکند می کند. در همین راستا مطالعه وضعیت نهاد های اقتصاد ایران از منظر کارایی ، می تواند نمایانگر وضنعیت توسعه اقتصادی ایران باشد. مطالعه نهاد های اصلی مد نظر مکتب نهادگرایی جدید یعنی هزینه مبادله، حقوق مالکیت دولت و بنگاه که در ایران راجع به آنها کار تکمیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که این نهاد ها در ایران، کارایی مناسب را نداشته و لااقل می توان بخشی از عدم توسعه یافتگی مناسب ایران را توسط این عوامل توضیح داد