سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب داریزین – دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی
رحمت زرکامی – دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی
علی بانی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه
احمد قانع – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی)

چکیده:

در این تحقیق، وضعیت کیفی آب رودخانه شفارود که مهم ترین و پرآب ترین رودخانه غرب استان گیلان می باشد، طی سال های 1381-1380 بررسی شد. بر این اساس، 22 متغیر فیزیکی-شیمیایی از هفت ایستگاه این رودخانه اندازه گیری شدند. برای این منظور از آزمون همبستگی پیرسون برای پی بردن به ارتباط بین متغیرهای فیزیکی-شیمیایی آب رودخانه و همچنین به ارتباط بین فراوانی ماهی خیاطه به عنوان یک گونه شاخص و متغیرهای این رودخانه استفاده شد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون لوژستیک دو حالتی نیز برای یافتن متغیرهای تاثیرگذار بر حضور و عدم حضور ماهی خیاطه استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بعضی از متغیرهای فیزیکی-شیمیایی آب این رودخانه همبستگی شدیدی با یکدیگر داشتند به طوری که می توان در نمونه برداری های آینده یکی از این فاکتورها از مجموعه نمونه برداری حذف شود بدون اینکه تاثیری بر نتایج داشته باشند. همچنین نتایج مدل ها نشان داد که متغیرهایی از قبیل اکسیژن محلول، سختی کل، ارتوفسفات و pH از جمله مهم ترین متغیرها در در پیش بینی وقوع -حضور و عدم حضور ماهی- خیاطه بودند.