سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نیازی – استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
صمد رسول زاده اقدم – دکتری جامعه شناسی و عضو هیئتعلمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
موسی سعادتی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان
حسن منتظری خوش – دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده:

اعتیاد از جمله آسیب های اجتماعی است که گریبان گیر بسیاری از افراد جامعه می باشد. این معضل اجتماعی در بین هر نوعقشری از جامعه نفوذ کرده و پیامدهای جبران ناپذیری را برای خانواده و به مراتب جامعه انسانی به بار می آورد. فلذا مقالهحاضر نیز با هدف بررسی این پدیده اجتماعی با تاکید بر ناش تعدیل گرایانه سرمایه اجتماعی به رشته تحریر درآمده است.روش تحایق پژوهش حاضر کیفی و به شیوه اسنادی می باشد و پژوهشگر سعی نموده با استفاده از منابع کتابخانه ای ومجلات معتبر به مطاهعه و بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتیاد بپردازد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نقش چشمگیر سرمایه اجتماعی و نحوه حضور آن در زندگی کنشگراناجتماعی به عنوان راه حل بسیاری از مسائل اجتماعی بوده و افراد می توانند در بسیاری از مواقع بحرانی زندگی خود منالجمله اعتیاد به حمایت های دریافتی از سوی شبکه های اجتماعی اتکا نمایند و نهایتا این که سرمایه اجتماعی می تواند بهعنوان سپری مستحکم و مفید در برابر این معضل اجتماعی عمل نماید.