سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهداد عبدالهی خانقاه – دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران
اکبر صالحی – عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه خوارزمی تهران
زهرا فلاحان – دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت – دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

یکی از مسائل و مباحث بسیار مهم در حوزه تعلیم و ترییت اسلامی، بالاخص در عصر حاضر ، ضرورت تبیین مفهومی تربیت اسلامی است . تقابل نظام تعلیم و تربیت اسلامی بانظام های آموزشی و پرورشی اخیر و ظهور پیش درآمدهای اجتماعی و اقتصادی که مشتمل بر نقد و خرده گیری بر تربیت سنتی و از جمله تربیت اسلامی بوده از یکسو ، و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت اسلامی کشور که بارها مورد انتقاد مقام معظم رهربری قرار گرفته است، از سوی دیگر، لزوم تبیین ابعاد تربیتاسلامی و ایجاد تحول در این قلمرو را بیش از پیش مشخص می کند، هدف از ارائه این مقاله ، نگاهی نو و تحلیل گرانه به ابعاد تربیت اسلامی به شیوه توصیفی – تحلیلی است . در این مقاله محقق با استفاده از کتب و منابع اسلامی و دانشگاهی ، پس از ارائهی تعریف نو و الهام بخش به تربیت اسلامی، به بررسی ادهف و اصول آن به صورت رسا و شیوا و نظام مند نموده است .