سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین نقاش طوسی – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت
محمدحسن سبط – دانشیار دانشکده مهندسی عمران
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

این مقاله به دنبال نقد رویکرد فرایند محور تفکر و ماهیت فرایندی ابزارها و تکنیکهای مورداستفاده مدیران پروژه است شالوده دانش مدیریت پروژه برمبنای تفاوت بنیادین پروژه ها با پروسه ها یا فرایند ها و ماهیت تکرار ناپذیر یا منحصر بفرد پروژه ها نسبت به فرایند ها استوار است با این وجود و در حالی که در غالبمنابع علمی دانش مدیریت پروژه دلیل شکل گیری و توسعه این دانش در دهه ها اخیر و تفاوت مدیریت پروژه نسبت به علوم مدیریتی مشابهمانند مدیریت عمومی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع و مانند اینها را تکیه بر ذات و ماهیت متفاوت پروژه ها نسبت به فرایندها می دانند اما درهنگا م تعامل و تصمیم گیری درمورداین ماهیت متفاوت دنیای کسب و کار امروزه به نام پروژه بی درنگ و اشفته در نابسامانی های منبعث از تغییرات فراوان و دگرگونی های حادث شده درمتن پروژه ها دست بد رجعبه ابزاری می برند که هیچ تناسب مبنایی با ذات دانش مدیریت پروژه و خصوصیات بنیادین پروژه ها نداشته و متناسب با خصوصیات فرایندی سایر علوم مدیریتی تولید شده اند