سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایلدار فتحی اجیرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
خدابخش فتحی اجیرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی نواحی دارای اسایش زیست اقلیمی انسانی درشهرستان پارس اباد مغان است که سعی شده اسایش یا عدم اسایش انسان براساس مدل و شاخص زیست اقلیمی اوانز با استفاده ازاطلاعات اماری ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر اردبیل طی سالهای 1379تا1389 ارزیابی شود نتایج این پژوهش نشان میدهد که منطقه درطول سال ازنظر منطقه اسایش ازشرایط سردتا بسیارگرم برخوردار است دراین مدل و شاخص رهنمودها و ارزیابی های لازم ازنظر اسایش یا عدم اسایش انسان درمواقع مختلف سال مناسب با ویژگیها و خصوصیات اقلیمی شهرپارس آباد ارایه میشود که میتواند بسیاری ازبرنامه ریزی های عمرانی این شهر را تحت تاثیر قرار دهد جهت انجام تحقیق ازامار هواشناسی سینوپتیک سازمان هواشناسی اردبیل با دوره اماری مبنا 10ساله استفاده شده است.