سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی لردان – کارشناس مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی – سازمان آب و برق خ
مهکامه منصوری – کارشناس مدیریت فنی و مهندسی – سازمان آب و برق خوزستان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

شبکه های ابیاری و زهکشی با هزینه های سنگین احداث می گردند. بدون شک بهره برداری نامناسب و عدم نگهداری مطلوب از سرمایه گذاری های انجام شده اتلاف سرمایه و امکانات موجود را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه درحال حاضر بهره برداری مطلوب از شبکه های ابیاری و زهکشی در سحط کشور و همچنین استان خوزستان به دلایل مختلفحاصل نگردیده است و لذا به نظر میرسد برای نیل به این اهداف یک بازنگری اساسی در روش برخورد با مسائل موجود نیاز زاست. دستیابی به عملکرد محصول بالا در اراضی تحت آبیاری تنها به کاربرد روش های عملیاتیجدید در تولید محصولات بستگی ندارد بلکه به روند پیوستهمستمر عملیات بهره برداری پیشرفتهاز شبکه های نیز وابسته است که این نیز بهوجود برنامه موثر در زمینه نگهداری شبکه ها متکی است. آموزش و ترویج نکات مفید در امور بهره برداری و نگهداری ، گام بلند و موثری در جهت حل مشکلات شبکه های آبیاری است. شناخت تاثیر عملیات بهره برداری، بر بسیاریعوامل اصلی دیگر از جمله بازدهی تولیدات کشاورزی، توزیع اقتصادی، ساختار اجتماعی و پایداری توسعه ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی مسائل و مشکلات عمومی در مدیریت و عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان راهکارهایی درجهت رسیدن به مدیریت مطلوب و بهینه در بهره برداریو نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ارائه شده است.