سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده بیرجندی – استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
زهرا نادی – دانش آموخته تاریخ ایران اسلامی

چکیده:

سیاستهای فرهنگی و گرایشهای ناسیونالیستی حکومت پهلوی اول زمینه ساز حضور بسیاری از ایران شناسان، باستان شناسان ومستشرقین خارجی در ایران شد. یکی از خاور شناسان این دوره، آرتور اپهام پوپ امریکایی میباشد. وی از سال 1091 تا 1091 در دانشگاه کوزل به مطالعه پرداخت و از 1090 تا 1011 در دانشگاه هاروارد به تکمیل مطالعات خود در رشته باستان شناسی و معماری مبادرت نمودو از آن زمان، به مطالعه و نشر مقالات علمی خود درباره هنر و باستان شناسی ایران همت گماشت . پوپ از 5291 به بعد، به عنوان مشاور افتخاری هنرهای ایرانی در خدمت دولت ایران شروع به فعالیت کرد.وی سرپرستی بیست هیات اعزامی علمی در ایران را به عهده داشت و به همراه همسرش فیلیس آکرمن بامسافرتهای متعدد به شهرهای ایران،درباره هنر و معماریایرانی تحقیقات فراوانی انجام داد. تلاشها و فعالیتهای او در ایران به شناسایی آثار تاریخی، تالیفات متعدد، برگزاری کنگرهها، نمایشگاهها، تاسیس انجمن فرهنگی ایران و امریکا و.. منجر گردید. علاقهی او به ایران و آثار معماری آن به حدی بود که وصیت کرد در اصفهان به خاک سپرده شود.پوپ در کنار فعالیتهای باستان شناسی، اهداف سیاسی امریکا را به عنوان نمایندهی آن دولت در ایران دنبال میکرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش شده ضمن بررسی – اقدامات و فعالیتهای پوپ به این پرسش که تحقیقات باستان شناسی پوپ چه تاثیری در مطالعات ایران شناسی داشته است پاسخ داده شود؟