سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل میرجلیلی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، صفائیه ، یزد ، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ر
کیانوش کشاورزیان – گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در مدل های پدیده شناسی که به طور معمول برای تعیین توابع توزیع پارتونی استفاد ه می شود پارامترهای مجهولی وجود دارند که باید از طریق برازش با داده های آزمایشگاهی بدست آیند . با توجه به اینکه محاسبات نظری در QCD برای توابع توزیع پارتونی در فضای ممان انجام می گیرد لذا ضروری است از تبدیلی که در اینجا تبدیل معکوس ملین نامیده می شود استفاده گردد تا بتوان محاسبات را در فضای معمول بیورکن x نیز دنبال نمود . در این مقاله روشی نو برای استفاده از تبدیلمعکوس ملین ارائه خواهد شد به طوری که در نتیجه ی آن از این تبدیل به طور پارامتری و نه به صورت عددی برای تعیین توابع توزیع پارتونی استفاده خواهد شد . ا استفاده از شکل جدید پدیده شناسی برای توابع توزیع پارتونی ، مقایسه ا ی با نتایجی که بدین طریق بدست می آید با نتایج استاندارد موجود و همچنین داده های اخیر آزمایشگاهی برای نو ع خاصی از پارتون ها ( کوارک های دریا ) ا نجام گرد یده است . رهیافت کامل گروه های بازبهنجارش پذیر که مبتنی بر استفاده از کمیات ناوردای مستقل از طرح بازبهنجارش پذیری می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد . انتظار می رود نتایجی که با استفاده از . بدست می آید QCD این رهیافت بدست می آید دقیق تر از نتایجی باشد که از رهیافت استاندارد