سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوده مقصودی – استادیار و عضو هیئت علمی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
معین حری – دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
پژمان شیرمردی – کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در همهی جوامع وجود دارد، بحث تغییر نگرش ها و ارزش های افراد جامعه به خصوص در نسل جوان است.یکی از این تغییرات ارزشی که اخیراً به شکل جدی در کشور ما مطرح است، تغییر نگرش افراد نسبت به دوستی ها و معاشرت هایپیش از ازدواج است که گاهاً موضع کشمکش و نزاع میان نسل های گذشته و جدید می باشد و اگر این معاشرت ها در مسیر درستیقرار نگیرد، در بر دارنده ی آسیب های جدی برای افراد جامعه می باشد. هدف این پژوهش سنجش نگرش جوانان نسبت به این پدیده وهمچنین بررسی عوامل موثر بر آن می باشد. روش این پژوهش کمی و از نوع پیمایش و جامعه ی آماری آن دانشجویان دوره یکارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نگرش پاسخگویان نسبت به جنسیت متفاوتنبوده و هرچه اولویت های فرامادی آنها افزایش پیدا میکند نگرششان نیز مثبت تر می شود. همچنین طبقه عامل مهم و تاثیرگذاریدر نگرش است، ولی نگرش خانواده و دوستان تاثیری در نگرش پاسخگویان نداشته است. میزان دینداری، تجربه ی افراد و همچنینمحتوی رسانه ها (آن بخش که به ترویج این روابط می پردازند) از دیگر عواملی بودند که تاثیر زیادی در نگرش فرد داشته اند. افزایشدینداری باعث کاهش نگرش مثبت، تجربه ی افراد و محتوای رسانه ها باعث افزایش نگرش مثبت پاسخگویان شده است.