سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدصادق اللهیاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فتح اله کشاورز – هیئت علمی مرکز آموزش علمی کاربردی میرزاکوچک خان گیلان
وحید شادپرور – دانشجوی کارشناسی ارشد
میثم سلوکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار

چکیده:

کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه پیرمونی از ارزشها و نگرشها هنجارها و رفتارهای متمایزی برخوردارند که می توان به آن خرده فرهنگ کارافرینی اطلاق نمود اگرچه کارآفرینان ارزشها و باورهای متمایز از افراد جامعه دارند ولی فرهنگ کارآفرینی متاثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است براین اساس هدف کلی این تحقیق شناسایی نگرش ها و ارزشهای کارآفرینی در بین دانشجویانکشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت می باشد یک پیمایش توصیفی به منظور مطالعه 183 نفر از دانشجویان سالهای سوم و چهارم مقطع کارشناسی کلیه گرایشهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت انجام پذیرفت ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه ای است که روایی صوری آن با کسب نظرات استادان و صاحبنظران بدست آمد. آزمون مقدماتی برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرونباخ آلفا برای قسمتهای اصلی پرسشنامه بین 0/66 تا 0/83 بدست آمد نتایج نشان داد که 41/5 درصد پاسخگویان N=76 نگرشی درحدمتوسط نسبت به مفهوم کارآفرینی دارند همچنین نتایج نشان داد که بین نگرش دانشجویان در خصوص مفهوم کارآفرینی برحسب جنس، رشته تحصیلی و میزان درآمد ماهانه خانواده اختلاف معنی داری وجود ندارد همچنیندر خصوص ارزشهای کارآفرینی نیز نتایج نشان داد که نگرش بیشتر دانشجویان دراین باره درحد متوسط و ضعیف می باشد.