سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین حیدری – استادیار گروه ادیان و فلسفه، دانشگاه کاشان
مرضیه درویشی – کارشناسی ارشد ادیان،دانشگاه کاشان

چکیده:

از 39 کتاب عهد عتیق ، مزامیر از جمله تاثیر گذارترین آثار در حیات دینی یهودیان و مسیحیان بوده که نگارش بخش عمده ای از آن ، به حضرت داوود نسبت داده شده است . ایشان پادشاهی بنی اسرائیل را بنیاد نهاده، از سال 1000تا 961 حکومت کرده است . این اثر در برگیرنده 150 مزمور است کههمراه ابا جرای موسیقی خوانده می شده است . این مقاله ، در ابتدا کلیاتی درباره ی دعا و جایگاه آن در یهودیت ، حضرت داوود، اهمیت مزامیر ، وجه تسمیه آن، ویژگی های ادبی و هنری، تاریخ تدوین مزامیر و… بیان کرده است سپس مزامیر مذکور را بر حسب درونمایه آن به مزامیر ، حمد، شکر ، توبه ، تاریخی ، پادشاهی، تعلیمی شریعتی، نفرین ، اعتراض ، حکمت، اعتماد، و ….تقسیم و طبقه بندی کرده، موارد و نمونه های آن را نقل می کند . افزون بر آن، این جستار ساختار الاهیاتی ، انسان شناسی و فلسفه تاریخ مزامیر را نشان می دهد، سپس با ذکر 16 ویژگی اندیشه های عرفانی ، اب نقل نمونههایی برای هر یک ف اثبات می کند که درونمایه این اثر سترگ عارفانه است .