سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا سپهربند – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
فرشید سپهربند – دانشجوی دکتری مهندسی برق – الکترونیک دیجیتال – دانشگاه UNSW استرالیا
بهنام صادق زاده پراپری – کارشناس ارشد معماری کشتی – شرکت سپهر سیستم اندیش

چکیده:

زیرسطح یهای هوشمند دارای کاربردهای فراوانی در زمین ههای مختلفی همچون صنایع نفت و گاز و فراساحل، بازرسی خطوط لوله زیرآبی، اقیانو سشناسی، صنایع دفاعی، شیلات و … است. موقعی تیابی و ناوبری در زیر آب با توجه به شرایط فیزیکی حاکم بر آن یکی از دغدغه های مهم طراحان و سازند ههای این وسیله های هوشمند است. با توجه به کاربرد وسیله از رو شهای مختلفی جهت موقعی تیابی و ناوبری وسیله م یتوان استفاده نمود. در این مقاله هدایت و ناوبری یک وسیله زیرسطحی هوشمند، یافتن و دنبال کردن لوله به روش پردازش تصویر، با مأموریت بازرس ی خطوط لولهزیرآبی مورد بررسی قرار گرفته است. این روش به تنهایی قادر به کنترل و ناوبری وسیله نبوده و استفاده از آن به صورت ترکیبی با روش INS متداول است. با توجه به گستردگی موضوع تنها روش پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته است.