سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایوب گراوند –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ارتقا دانش در زمینه تعاونی های تولیدی – در کشور بررسی و تعیین رابطه احتمالی میان کیفیت، قیمت، تبلیغات، و نحوه توزیع محصولات شرکتهای تعاونی – تولیدی شهرستان کوهدشت با تصمیم خرید مشتریان و میزان رضایت مندی مشتریان در این زمینه می باشد که در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است جامعه اماری این تحقیق را مشتریان و خریداران محصولات شرکتهای تعاونی – تولیدی استان لرستان در شهرستان کوهدشت شکل میدهد حجم نمونه مورد استفاده پژوهشگر با توجه به فرمول نمونه گیری از جوامع نامحدود تعیین گردیده است n=200 . ابزار نمونه گیری و جمع اوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه ۴۷ پرسشی استاندارد سکاران ، ۲۰۰۰ است که پرسشنامه ای بسته بود و پرسشهای آن به روش مقیاس لیکرت اندازه گیری گردید و دارای ۵ گزینه کاملا موافق، نظری ندارم، مخالف، و کاملا مخالف تنظیم گردیده است پایایی آن با استفاده از ازمون کرونباخ ۹۸ درصد گزارش شده و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و همچنین روشهای اماری نظیر ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده گردیده است.