سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامران امامی – دکتری عمران ، مدیر عامل مهندسین مشاور کریت کارا
زینب کراری – کارشناس عمران- سد و شبکه، کارشناس هیدرولیک، مهندسین مشاورکری تکارا

چکیده:

افزایش تعداد سیلا بهای فاجعه بار در جهان و تغییر اقلیم و توسع ههای عمرانی در سیلا بدش تها موجب رشد خطرات سیلاب گردیده است. این روند نگرا نکننده نیز توجه به روشهای غی رساز های به و یژه سامانه پی شبینی و هشدار سیلاب را موجب گردیده است. در این مقاله ابتدا اصول مدیریت تطبیقی منابع آب که شالوده اصلی روشهای غی رساز های مدیریت سیلاب محسوب م یشود ارائه شده و سپس نتایج طراحی و را هاندازی سامان هی پی شبینی و هشدار سیلاب گلابدره و دربند مطرح م یگردد.