سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق-قدرت دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،
جواد ساده – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
حبیب رجبی مشهدی – دانشیار گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

بطور معمولی ، بر ای بالا بردن سطح حفاظتی شبکه های انتقال انرژی، از رله های اضافه جریان در کنار رل ه ها ی دیستانس استفاده م ی گردد . این امر باعث می شود تا مساله هماهنگ ی رله های اضافه جریان و در نتیجه بدست آوردن پارامترها ی رله ،Iset و جریان تنظیم ، تنظیم (ضریب تنظیم زما نیTMS اضافه جریان ) از اه میت ویژه ای برخوردار باشد . در این مقاله، هماهنگی بهینه بین رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مدل غیر خط ی رله اضافه جریان در تمام مراحل تنظیم صورت گرفته است . روش انتخاب شده بر ای حل مساله می باشد. نتایج عدد ی بدست هماهنگی، الگوریتم ژنتیک(GA) آمده با استفاده از این روش بیانگر محقق شدن این امر م یباشد.