سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران
مرجان فیاضی – استادیار، دکتری منابع انسانی، عضو هیئت علمی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدعلی شاه حسینی – استادیار، دکتری مدیریت سیاستگذاری، عضو هیئت علمی MBA ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

در مورد شرکتهای ایرانی، یکی از مشکلات مهم عبارتست از فقدان مدیریت استراتژیک منابع انسانی. عدم توجه به عوامل مهم و تاثیرگذار بر مدیریتاستراتژیکمنابع انسانی باعث شدهاست که توجه کافی به نقش و اهمیت استراتژیک منابعانسانی در سازمانها نادیده انگاشته شود و صرفا جنبه تئوری و ظاهری به خود بگیرد. این تحقیق با استفاده از روش تئوری داده بنیاد درصدد شناسایی عوامل حیاتی و اثر گذار روی موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، میباشد. برای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی از مدل پارادایمی که توسط استراتوس و کوربین ارائه شده، استفاده شده است، ابزار جمعآوری اطلاعات مصاحبه بوده است، و با مدیران و خبرگان حوزه استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت خودرو مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. نتایج تحلیلها نشان داد از عوامل کلیدی که منجر به موفقت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمانهای ایرانی در صنعت خودرو میباشد توجه به هماهنگی و تعاملات درون سازمانی میباشد