سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحامد موسوی راد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران شی
مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و ریاست سازمان توسعه ت
احرام صفری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

موضوع مدیریت دانش یکی از موضوعاتی است که در یکی دو دهه قبل شکل گرفته است و از قدمت زیادی برخوردار نیست مدیریت دانش مفهومی میان رشته ای است و تاکید آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می سازد قابلیتهای مدیریت دانش را می توان به دو دسته قابلیت فرایندی دانش و قابلیت زیرساختاری دانش تقسیم نمود گولد (۲۰۰۱) نتیجه گرفت که فناوری، ساختار و فرهنگ پایه های کلیدی قابلیت زیرساختاری دانش می باشند او همچنین بیان کرد که تسخیر، تبدیل به کاربردن و حفاظت مهمترین پیش شرطهای قابلیتهای فرایندی دانش می باشند دراین مقاله ابتدا رابطه بین هریک از قابلیت های زیرساختاری دانش با هریک از قابلیتهای فرایندی دانش بررسی کرده ایم و سپس در سازمان توسعه تجارت ایران این مهم را بررسی نموده ایم.