سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نورمحمد یعقوبی – استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچ
رویا شاکری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله همراستایی مفهومی بینسطوح چهارگانه دسترسی ( دسترسی انگیزشی، دسترسی فیزیکی، دسترسی مهارتی و دسترسی کاربردی) در حوزه شکاف دیجیتالی و سازه های مربوط به مدلهای پذیرش فناوری بررسی شده است ابتدا مفهوم شکاف دیجیتالی و شاخصهای اندازه گیری آن بیان شده است سپس مدل سطوحمتوالی دسترسی در شکاف دیجیتالی معرفی و هرکدام از سطوح چهارگانه دستسی به طور کامل توضیح داده شده است در ادامه به موضوع پذیرش فناوری و معرفی پنج مدل مطرح در این زمینه پرداخته شده است تعریف سازه های مدلها و مطالعات انجام شده با استفاده از انها نیز دراین بخش آمده است در پایان نیز به همراستایی مفهومی بین شکاف دیجیتالی و پذیرش فناوری و نتیجه گیری از مقاله پرداخته شده است.