سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا حیدری – همسانه سازی ژن بتا- گالاکتوزیداز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگور
رحیم حداد – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
قاسمعلی گروسی – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم میوه ها، نرم شدن بافت آنها است که حاصل مجموعه ای از تغییرات آنزیمی و غیر آنزیمی در سوخت وساز و ساختار دیواره سلولی است، بنابراین، این موضوع اثرات قابل توجهی بر حمل ونقل وانبارداری میوه ها پس از برداشت بر جای می گذارد، چرا که بسیاری از میوه ها فساد پذیرند. براساس مطالعات انجام شده، آنزیم بتا- گالاکتوزیداز نقش بسیار مهمی در تخریب دیواره سلولی وبه دنبال آن نرم شدن حبه انگور دارد. بدین ترتیب به نظر می رسد که با کاهش فعالیت آنزیم بتا- گالاکتوزیداز از طریق تکنیک بازداری آنتی سنس بتوان میزان ماندگاری میوه پس از برداشت را افزایش داد و در نتیجه میزان ضایعات و فسادپذیری میوه در هنگام برداشت، حمل و نقل و انبارداری به میزانقابل توجهی کاسته می شود. در این تحقیق ژن کد کننده این آنزیم از طریق تکنیک PCR جداسازی و در ناقل pUC19 کلون گردید تا در تحقیقات آتی بتوان آنرا به گیاه انگور انتقال داد و اثرات آنرا بر روی نرم شدگی حبه انگور مطالعه نمود.