سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید حبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
ماندانا پویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:

مدیریت را فرآیند به کارگیری مؤثر منابع مادی و انسانی در یک نظام ارزشی دانسته اند و نوع نگاه مدیر به انسان، عدالت،تصمیم گیری، توسعه اجتماعی، الگوی انگیزشی و … دیدگاه هنجاری حاکم بر سازمان را تعریف می کند. بدین ترتیب شیوهرهبری و مدیریت هر سازمان بستگی به ساخت فرهنگ، تمدن و نظام ارزشی آن جامعه دارد. بررسی نقش سازمان ومدیریت در بروز رفتارهای کاری کاری انحرافی که هنجارهای سازمانی را دستخوش نوسانات قرار داد و باعث تهدید سلامتجامعه و سازمان می شود موضوع مهمی به شمار می رود.هدف از این مقاله بررسی مسائل اخلاقی مطرح در مدیریت است که با تعریف رفتارهای کاری انحرافی و هنجارها و بااستفاده از تئوری هنجاری- تجویزی و مشروعیت سازمان، انواعی از رفتارهای کاری انحرافی و عوامل مرتبط با آن را معرفی می کند و در نهایت راهکارهایی را برای کاهش رفتارهای کاری انحرافی پیش روی قرار می دهد. طبق تحقیقات انجام شدهعواملی چون رعایت عدالت، ثبات درساختار جبران خدمات، نگرش مبتنی بر اعتماد متقابل و تقویت فرهنگ سازمانی دررفتار و وضوح در مورد عملکرد شغلی در کاهش رفتارهای کاری انحرافی مؤثر می باشد.