سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا قرائی پور – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
ملیکا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی
سحر آریا خصال – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی

چکیده:

اکثر سازمانهای امروزی برای تصمیمگیری دقیقتر و قابل اعتمادتر جهت افزایش سود دهی سازمان در بازار رقابتی به سمت هوشمندی کسب وکار به عنوان مجموعه ای از مهارتها، فناوریها و سیستم های کاربردی برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، تحلیل و ایجاد دسترسی کارآمد به انباره های داده و نیز استفاده از ابزارهای تکنولوژی برای آنالیز دادهها و گزارشگیری جهت کمک به سازمان ها به منظور تصمیم گیری صحیح حرکت مینمایند. تصمیمگیری به شیوهی کارا نیازمند دسترسی به حجم عظیم و متنوعی از دادههایی است که از منابع زیادی در بخش های داخلی سازمان و نیز خارج از سازمان بدست میآیند و سیستمهای هوشمند تجاری، تصمیمگیری در تمام سطوح مدیریتی را مورد حمایت قرار میدهند و با استفاده از این سیستمها دادهها به شکلی تبدیل میشوند که امکان تصمیمگیریهای تجاری وجود داشته باشند. در این راستا میتوان در جهت بهبود عملکرد کسب و کار به اهمیت استفاده از هوش تجاری بر مبنای سرویسگرایی پرداخت تا انتظارات سازمانها با هزینه کمتر و البته بهینهتر برآورده شده و تمام فعالیتهای مربوط به کسب و کار از گذشته تا به حال را نگهداری نماید. در این مقاله پس از بیان مفهوم هوش تجاری و معرفی اجزای آن، هوش تجاری با معماری سرویسگرایی و اهمیت و کارکرد آن تشریح شده است و لایه های پنج گانه هوش تجاری در معماری سرویس گرا شامل لایه ساختاری، لایه سرویس داده ها، لایه کسب و کار، لایه واسط کاربری و لایه عملیاتی بیان شده است.