سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران پردیس بینالمللی کیش

چکیده:

روستاها نقش مهمی درصیانت ازارزشهای محیطی فرهنگ اقوام ودانش بومی دارند دراین میان قابلیت های محیط طبیعی و به ویژه چگونگی منظرروستایی باتکیه برعناصر طبیعی بسیاربااهمیت است براساس مطالعات بررسی این موضوع میتواند مبین برخی جنبه های بوم شناسی و منظر و نیز ارایه دهنده برخی ویژگیهای حفظ تعادل دربوم و چگونگی دوام عناصرطبیعی درشرایط خاص اقلیمی زمینه های کیفی زندگی باشد هدف این مقاله ارایه بخشی ازنتایج پژوهشهای انجام شده درزمینه بررسی ماهیت و معرفی ویژگیهای منظرروستایی با تکیه برجنبه های محیط طبیعی و شرایط خاص بومی ازدیدگاه معماری منظر است دراین زمینه نیز مهمترین پرسشها درمورد چگونگی اسکان و پایداری محیطی جوله های بوم شناسی درساختارمنظر روستایی و ارزشهای محیط طبیعی است روش تحقیق دراین مقاله مطالعات کتابخانه ای است دراین پژوهش با توجه به اهمیت بوم شرایط جغرافیایی و باورهای اجتماعی درهویت منظرروستایی چگونگی پرداخت بسترزمین و نقش عناصرمحیط طبیعی روستا اهمیت دارد نتایج پژوهش نیز ارایه دهنده ویژگیهای منظرروستایی برخی ازتعریف ها و دیدگاه های صاحب نظران ازجنبه های توان محیط طبیعی و اسکان فضاهای جغرافیایی روستا اقتصاد و معیشت و جلوه های منظرفرهنگی است