سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشکده مهن
سیروس شفیعی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی شیمی
محمد اهلی قراملکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشکده مهن
میرمحمد چاوش باشی – مجتمع پتروشیمی تبریز، مرکز پژوهش

چکیده:

برای بدست آوردن شرایط مناسب و افزایش بازده هیدروژناسیون برش C5 شامل هیدروکربنهایی از قبیل 1- پنتن ، 2-پنتن ، 2-متیل بوتن، سیکلوپنتن، … یک سری آزمایشات روی یک پایلوت و با کاتالیست تجاری LD265 (0/3 درصد وزنی پالادیوم روی پایه آلومینا) انجام شد.
برای انالیز نتایج از طراحی آزمایش با در نظر گرفتن چهار پارامتر: فشار، دما، دبی هیدروژن، زمان انجام واکنش استفاده شد. نتایج نشان میدهد که پارامترهای اشاره شده در بازده واکنش اثر مستقیم دارد و همچنین بعضی از پارامترها رویهم اثر متقابل دارند . با توجه به آزمایشات انجام شده دمای 70 درجه سانتی گراد، فشار 20bar، دبی هیدروژن 10l/min و زمان انجام واکنش 10min برای بیشترین درصد تبدیل تعیین گردید.