سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فهیمه نجیب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
زینب حسین پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
علی اکبر شمسی پور – استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

الگوی پراکنش آلاینده های جو در محدوده شهر تهران می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی در بردارنده ویژگی-های آب و هوایی و محیط طبیعی و انسانی آن باشد. بنابر این، هدف پژوهش سنجش الگوی پراکنش آلایندههادر شرایط مختلف از جو است که در طول سال بر تهران حاکم هستند. در فرایند مطالعه، ابتدا با جستجوی وسیع در دادههای جوی سرعت و جهت باد، تغییرات فشار و دمای ایستگاههای شهر تهران، روزهای مناسبی بهنمایندگی از دورههای گرم و سرد سال با شرایط وزش باد انتخاب شدند. سپس با بکارگیری شاخص ترمودینامیکی پراکنش جویEDMF)موجود در مدل جوی منطقهایTAPMبه بررسی و واکاوی پراکنش و پخش آلودگی هوا در شهر تهران پرداخته شد. برای اجرای مدل در ورودی هواشناسی سه دامنه با فاصلهافقی شبکه های 4و3/9و3کیلومتر و ورودی آلودگی با شبکه هایی به ترتیب ۱ کیلومتر، ۹۷۵ متر و ۷۵۰ متر تعریف شد. ورودی آلودگی بر مبنای مدلهای اولرین و لاگرانژین (هر کدام بطور جداگانه) تعریف و خروجی های آنها برای درونی ترین شبکه محاسبه و استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که در زمان با شرایط وزش باد، افزایش میزان انرژی جنبشی تلاطم ناشی از سرعت باد و شرایط ناپایدار جوی،با انتقال افقی آلایندهها و ایجاد حرکتهای قائم فرازشی تعدیل آلودگی را سبب می شود