سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سیدمحمود حسینی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه ت
حسین شعبانعلی فمی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه ت
علیمراد سرافرازی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کل کشور

چکیده:

هدف تحقیق حاضر شناخت و واکاوی الزامات و مولفه های توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران بود. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق را 170 نفر از محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی، تعداد 120 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب (مراکز و موسسات به عنوان طبقات) برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان الزامات و مولفه های اصلی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران در چهار عامل سیاستی- حمایتی، تحقیق و توسعه، آموزشی و اطلاع رسانی قرار می‌گیرند که این چهار عامل در مجموع در حدود 32/57 درصد از کل واریانس را تبیین می‌نمایند