سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ثریا آستین فشان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
مصیب غلامی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
صونا آستین فشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تحقیق کیفی کمی حاضر با هدف تاثیر آگاهیهای اجتماعی بر میزان توانمندی زنان روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان انجام شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی به منظور طراحی گویههایآگاهی اجتماعی، صاحبنظران آگاهیهای اجتماعی زنان روستایی بودند. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش را 51411 نفر از زنان روستایی شهرستان زنجان تشکیل دادند که تعداد 683 نفر به روش نمونه گیری خوشهای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و پایایی توسط آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد به طور کلی میزان آگاهی اجتماعی زنان در حد متوسطی قرار دارد. زنان روستایی در زمینه مسایلی از قبیل زمان حق استفاده زن از حق حبس و اجرتالمثل کمترین آگاهی را داشتند، اما در زمینه مسایلی از قبیل تعیین محل سکونت و میزان ارث دریافتی دختر بیشترین آگاهی را داشتند. همچنین یافتهها حاکی از میزان متوسط توانمندی زنان روستایی بود. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش میزان آگاهی اجتماعی، توانمندی زنان روستایی نیز بیشتر میشود.