سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا زلیخایی سیار – کشاورزی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدا
سمیه لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
رضا موحدی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق واکاوی مهمترین چال شهای مدیریت پایدار آب کشاورزی در شهرستان همدان است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان و متخصصان حوزه آب شهرستان همدان تشکیل م یدهند که از مجموع این گروه 56 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفت و به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که رقم 93 صدم به دست آمد. در بخش تجزیه و تحلیل داد ههای تحقیق از روش تحلیل عاملی به منظور دستیابی به عوامل کلیدی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که چال شهای مدیریت آب در بخش کشاورزی با استفاده از نتایج تحلیل عاملی در 4 عامل دسته بندی شدند. چالش اول که با توجه به متغیرهای تشکیل دهنده آن، چالش مدیریتی و برنام هریزی نام گرفت و با تبیین 24/42 درصددرصد از واریانس به عنوان مهم ترین چالش معرفی شد. چهار عامل استخراج شده در مجموع 71/77درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین میکنند. در آخر با توجه به نتایج بدست آمده راهکارهایی به منظور مدیریت پایدار منابع آبی در بخش کشاورزی شهرستان همدان ارائه شده است.