سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پارسیس سلطانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان ارومیه، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش دانش آموزان نسبت به عوامل موثر در جذب آنان به انجام فریضه نماز در مدرسه انجام شد. روش تحقیق از حیث گردآوری داده ها، کمی و غیر آزمایشی و از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری آن تمام دانش آموزان دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی دخترانه شهرستان نوشین شهر از توابع شهرستان ارومیه است . نمونه آماری پژوهش 155نفر است که به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتحاب شدند . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس پیشینه پژوهشی مرتبط ساخته شد روایی آن را متخصصان تایید کرند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد، برای پاسخگویی به سوالات از روش هایآماری در نرم افزار SPSS16 استفاده شد. یافته ها نشان داند از نظر دانش آموزان مهمترین عامل درجذب به نماز میل و رغبت خود دانش آموزان می باشد و بعد از آن به ترتیب کیفیت برگزراری اجرای نماز در مدرسه ، عومل خانوادگی، امکاناتو تسهیلات موجود در مدارس، و مشارکتمدیران و معمان و دیگر کارکنان مدرسه از عوامل مهم موثر بر جذب دانش آموزان به نماز هستند. می توان نتیجه گرفت که با اموزش و تربیت دینی دانش آموزان خواه به صورت صریح یا نهانی می توان دانش آموزان را به شرکت در نماز ترغیب نمود