سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
مهرشاد براری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر آبیاری و روش کشت بر صفات کیفی در ذرت سیلویی، آزمایشی زراعی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در دانشگاه ایلام اجرا گردید. آبیاری در دوسطح ( آبیاری جویچهای کامل (شاهد)، آبیاری جویچهای یک در میان) به عنوان کرت اصلی و روش کشت (شاهد(بدون کود نیتروژن و یونجه)، مصرف کود نیتروژن و کشت همراه یونجه) به عنوان کرتفرعی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که آبیاری بر میزان پروتئین علوفه ذرت، میزان پروتئین علوفه مخلوط درسطوح 1 و 5 درصد معنی و بر میزان NDFعلوفه ذرت و میزان NDF علوفه مخلوط معنی دار نگردید. بیشترین پروتئین علوفه ذرت 8/6میزان پروتئین علوفه مخلوط 8/8در تیمار آبیاری جویچه ای کامل بدست آمد. روش کاشت بر میزان پروتئین علوفه ذرت، میزان پروتئین علوفه مخلوط، میزان NDFعلوفه ذرت، میزان NDF علوفه مخلوط در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید. بیشترین و کمترین میزان علوفه ذرت به ترتیب در تیمار کودنیتروژن و تیمار شاهد بدست آمد. بیشترین و کمترین میزان پروتئین خام علوفه مخلوط به ترتیب در تیمار کشت روش کاشت تنها بر میزان پروتئین علوفه ذرت در × همرا با یونجه و تیمار شاهد بدست آمد. اثر برهمکنش آبیاری سطح احتمال 5 درصد معنی گردید. بیشترین میزان پروتئین علوفه ذرت در آبیاری جویچه ای کامل و روش کاشت دوم (کود نینروژن) حاصل گردید.